R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid VOG Meldpunt klachten

Geloven met hart en handen
Parochie Heilige Nicasius Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel

Vrijwilligersbeleid

Een parochie is een vrijwilligersorganisatie. Parochianen worden gestimuleerd om als vrijwilliger actief te zijn vanuit het christelijk uitgangspunt, dat allen samen met hart en handen naar vermogen de gemeenschap dragen en opkomen voor elkaar.
Geloven met hart en handen is het motto van onze parochie. Er zijn heel wat mensen actief, als kerkganger, begunstiger en vrijwilliger in een of meer van de vele werkgroepen. Aan deze dienst aan de gemeenschap kan veel voldoening beleefd worden.
Dat wat de vele vrijwilligers op talloze terreinen rond de kerken verrichten wordt door de parochie bijzonder gewaardeerd. Daarom hebben we ons vrijwilligersbeleid nog eens bekeken en op papier gezet. Zo weten onze vrijwilligers waar ze aan toe zijn, wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de parochie kunnen verwachten.
Wij hopen dat dit beleid bijdraagt aan een prettige omgeving, waarin velen gelegenheid krijgen om te geloven met hart en handen.

Wat mogen vrijwilligers van de parochie verwachten?
Het werk van de vrijwilligers is nauw verbonden met en staat in dienst van het beleid dat het bestuur en de pastores uitzetten en tot uitvoer brengen. Vijf begrippen maken helder wat vrijwilligers van de parochie mogen verwachten:
- Binnenkomen
- Begeleiden
- Belonen
- Behouden
- Beëindigen

Binnenkomen
Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Parochianen kunnen zichzelf als vrijwilliger bij een werkgroep aanmelden of in overleg met pastores of bestuur een keuze voor een werkgroep maken. De parochie kan ook actief vrijwilligers werven. In de praktijk zullen werkgroep leden vaak zelf actief mensen zoeken en benaderen om hun groep uit te breiden of aan te vullen.
De contactpersoon van de werkgroep draagt zorg voor een intakegesprek met een nieuwe vrijwilliger. Hierin wordt de taak van de vrijwilliger in de werkgroep uitgelegd en afgebakend. De vrijwilliger krijgt ook een exemplaar van het vrijwilligersbeleid van de parochie aangereikt.
In het intakegesprek wordt een proefperiode van bv. drie maanden afgesproken, waarin wederzijds gezegd kan worden of de samenwerking bevalt of niet. In de praktijk zal de samenwerking vaak stilzwijgend worden voortgezet. De contactpersoon zorgt ervoor dat de gegevens van de nieuwe vrijwilliger doorgegeven worden aan het Parochiecentrum.

Begeleiden
De begeleiding van de vrijwilligers gebeurt in principe door de werkgroep leden of de contactpersoon van de werkgroep. De werkgroepen werken nauw samen met de pastoraatsgroep, het parochiebestuur en/of het Parochiecentrum. De platforms Liturgie, Catechese en Diaconie houden contact met de werkgroepen via de contactpersonen.
Vragen of opmerkingen kunnen neergelegd worden bij de contactpersoon van de werkgroep, het platform waaronder de werkgroep valt, de pastoraatsgroep, het parochiebestuur of het Parochiecentrum.
Vrijwilligers zijn verzekerd via het bisdom van ‘s-Hertogenbosch met een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
Om steeds de juiste gegevens van de vrijwilligers beschikbaar te hebben, is het van belang dat mutaties door de contactpersoon worden doorgegeven aan het Parochiecentrum.
Noodzakelijk te maken kosten kunnen bij het Parochiecentrum gedeclareerd worden, door het invullen van een declaratieformulier en daaraan een aankoopbon te hechten. Kleine bedragen worden contant uitbetaald, grotere bedragen worden bij voorkeur overgemaakt. Voor grotere bedragen is overleg vooraf gewenst en soms goedkeuring door het bestuur vereist.

Belonen
Vrijwilligers ontvangen in principe geen financiële beloning voor hun inzet, in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten een vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Bestuur en pastores hechten er echter aan uitdrukkelijk het belang van het vrijwilligerswerk uit te spreken.
Een keer per twee jaar worden de vrijwilligers per kern uitgenodigd voor een gezellige dank-avond.
Aan werkgroepen waarin kinderen actief zijn (kinderkoren en misdienaars), geeft de parochie jaarlijks een bepaald bedrag per persoon voor een gezellige activiteit als dank je wel.
Aan jubilea binnen een werkgroep, verjaardagen of persoonlijke feestmomenten wordt parochie breed in principe geen aandacht gegeven. Deze kunnen uiteraard wel binnen de werkgroep gevierd worden.

Behouden
Uiteraard zijn dankbaarheid tonen en begeleiden belangrijke factoren om vrijwilligers te behouden. Daarbij moet zo goed mogelijk aangesloten worden bij motivatie, wensen en behoeften van vrijwilligers. Deze kunnen heel verschillend zijn.
Vanuit de parochie wordt de nodige toerusting aangeboden. Deze kan ook vanuit de werkgroep gevraagd worden.
Het is belangrijk dat binnen de werkgroep tevredenheid of ontevredenheid kan worden uitgesproken. De contactpersoon mag hierop attent zijn. Ook de platforms zullen regelmatig informeren hoe het gaat.
Als vrijwilligers willen veranderen van werkgroep, krijgen zij hiervoor de gelegenheid.

Beëindigen
Soms zal het werk beëindigen, omdat de afgesproken taak is vervuld. Soms zal een vrijwilliger ervoor kiezen op te houden met vrijwilligerswerk. Soms kan het nodig zijn dat vanuit de parochie aan een vrijwilliger wordt gevraagd een taak te beëindigen.
In alle gevallen is een afsluitend gesprek met de contactpersoon van de werkgroep gewenst. Het is belangrijk om op een goede manier uiteen te gaan. De parochie kan ook veel leren van vrijwilligers die het werk beëindigen. Door hun informatie kunnen eventuele knelpunten worden weggenomen. Zo kan de organisatie worden verbeterd.
Vanuit de werkgroep of het parochiebestuur wordt een dank-je-wel-brief gestuurd aan de afscheidnemende vrijwilliger. De contactpersoon van de werkgroep seint hiertoe het bestuur in.
Vrijwilligers die stoppen worden in principe uitgenodigd voor de volgende dank-je-wel-avond. Los daarvan kan een werkgroep ook zelf een moment kiezen om afscheid van de vrijwilliger te nemen.
De contactpersoon zorgt ervoor dat de wijziging binnen de werkgroep wordt doorgegeven aan het Parochiecentrum.

Wat mag de parochie van vrijwilligers verwachten?
Algemeen mag de parochie van elke vrijwilliger het volgende verwachten:

Motivatie
Ieder zal een eigen motivatie hebben. Iemand kan vrijwilligerswerk doen voor Onze Lieve Heer, voor de kinderen, om in de buurt actief te zijn, vanuit traditie, plichtsgevoel, als hobby of passie. Mensen kunnen gemotiveerd zijn omdat zij zelf plezier en voldoening beleven aan het werk dat zij doen of omdat zij graag iets voor de ander willen betekenen.
Collegialiteit
Vrijwilligerswerk is nooit een soloactiviteit. Altijd zijn er anderen bij betrokken. De parochie hecht aan een goede samenwerking.
Voorbereiding
Van vrijwilligers mag verwacht worden dat zij zich verdiepen in de taak die zij hebben en de achtergronden daarvan. Soms zijn bepaalde kennis en vaardigheden noodzakelijk om het werk te kunnen doen.
Toerusting
Een eerste toerusting zal vanuit de kennis en ervaring van de werkgroep zelf komen. Om deze te verdiepen kan aanvullende of regelmatige toerusting nodig of wenselijk zijn. Vanuit de parochie kan deze worden aangeboden, waarbij verwacht mag worden dat de betrokken vrijwilligers hieraan ook deelnemen. Vanuit de werkgroepen kan ook om concrete toerusting gevraagd worden.
Zorgvuldigheid
Elke taak, hoe groot of klein ook, op de voorgrond of achter de schermen, is belangrijk. Een zorgvuldige uitvoering van de taken is dan ook gewenst.
Discretie
Sommige activiteiten of gesprekken vragen om discretie en geheimhouding. Wij verwachten dat vrijwilligers hier zorgvuldig mee omgaan. In sommige gevallen kan een geheimhoudingsverklaring gevraagd worden.

Verklaring Omtrent het gedrag
Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van religieuzen en van bepaalde vrijwilligers en functionarissen. Het bestuur van de parochie vraagt voor de vrijwilligers de VOG aan.

De invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. De RK Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge en kwetsbare mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.

De VOG moet worden aangevraagd voor:
– priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers
– priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers in opleiding
– novicen (aspirant-leden van religieuze instituten)
– vrijwilligers en functionarissen die werken met minderjarigen
– vrijwilligers en functionarissen die werken met persoonsgegevens
– vrijwilligers en functionarissen die werken met financiën

Meldpunt, klachtencommissie en vertrouwenspersonen

Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van personen die vallen onder de werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat, biedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag de kaders voor onderzoek van klachten. De bisdommen alsmede de religieuze orden en congregaties die onder de KNR vallen, hebben zich verplicht deze kaders toe te passen.

Het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is de centrale voorziening waar grensoverschrijdend gedrag kenbaar dient te worden gemaakt. Binnen het Meldpunt is een meldpuntfunctionaris werkzaam die tot taak heeft klachten in ontvangst te nemen en te registreren (volgens een protocol). Tevens is deze functionaris secretaris van de Klachtencommissie. Namens de bisschoppen en hogere oversten is er een Raad van Toezicht die let op het functioneren van het Meldpunt.

Aan het Meldpunt zijn vertrouwenspersonen verbonden: elk bisdom heeft één vertrouwenspersoon, de Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft twee vertrouwenspersonen.

Meer informatie:

www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/

www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-misbruik/

https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/

https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/uploads/2015/04/150501_Reglement_R-K_Meldpunt_Grensoverschrijdend_Gedrag.pdf