R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Werkgroepen & koren Leende

1. Avondwake
Wanneer een parochiaan overleden is en de overledene of de familie wil een avondwake op de avond vóór de uitvaart of crematie, dan zullen de leden van deze werkgroep zich hiervoor inzetten. Zij brengen een bezoek aan de getroffen familie en zullen nadien voorgaan in de avondwake. Er bestaat een gebedenboekje voor deze viering. Het avondwakekoor zal hierbij voor de muzikale invulling zorgen. Ook persoonlijke inbreng is erg gewaardeerd.
Contactpersoon: mw. L. de Win 040-2062063

2. Avondwakekoor
Dit koor bestaat uit leden van het dameskoor, aangevuld met enkele mannen. Ze hebben een vast repertoire, maar ze staan open voor suggesties van de familie.
Contactpersoon: mw. N. van Meijl 040-2061271

3. Begraafplaats
Meer informatie over deze werkgroep vindt u hierboven, onder het kopje “parochie” – begraafplaats.
Contactpersoon: dhr. T. van Sande 040-2062994

4. Collectanten
Tijdens de vieringen in de kerk wordt er gecollecteerd. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig en die hebben we. Dhr. R. Ebeling is de contactpersoon van deze werkgroep.
Contactpersoon: dhr. R Ebeling 040-2061793

5. Dameskoor
Dit koor is opgericht op 8 september 1967 om het bestaande mannenkoor te ontlasten. Er waren in die tijd heel wat vieringen, zowel in het weekend als door de week. Het koor bestaat momenteel uit zo’n 25 dames, die elke tweede zaterdagavond van de maand én elke vierde zondag van de maand in de kerk zingen. De dames zingen ook bij rouw- en trouwvieringen. Het koor verheugt zich op nieuwe leden om de continuïteit te waarborgen. We willen toch in de kerk blijven samenkomen om het leven te vieren en daarbij hoort toch ook muziek en zang!!
Contactpersoon: mw. G van Lievenoogen 040-2062390

6. Financieel/materiële commissie
Deze werkgroep houdt zich bezig met de financiële en materiële aspecten van het kerkgebouw én pastorie. Dat kan dan gaan over de verwarming van het gebouw, de verlichting, het onderhoud, de restauratie, de zendinstallatie in de toren, enz. Het is een hele klus waarbij deskundigheid en inzicht belangrijk zijn. Voor de kleinere klussen zorgt de klusjesgroep.
Contactpersoon: dhr. Bax 040-2061357

7. Gezinsviering
Sinds verschillende jaren is deze werkgroep van een zestal enthousiaste moeders actief bij het voorbereiden en uitvoeren van de gezinsvieringen. Wij willen voor de kinderen extra vieringen aanbieden, kindvriendelijke vieringen, zodat zij vertrouwd raken met het kerkgebouw én hoe je met elkaar het leven viert op godsdienstig gebied. De werkgroep heeft een eigen e-mailadres:gezinsvieringen.leende@gmail.com In het begin van het schooljaar worden de verschillende gezinsvieringen gepland, zoals dit eind augustus ook gebeurd is. In de menubalk bij het kopje “vieringen”wordt de gezinsviering tijdig aangekondigd.
Contactpersoon: mw. E. Weijmans 06-20157641

8 Jeugd/jongerenwerk
Sinds diverse jaren heeft pastoor W. van Meijl in het kerkbestuur én in de parochievergadering gesproken over het oprichten van een werkgroep voor jongerenpastoraat. Als we aan de toekomst willen denken, als we als parochie toekomstgericht willen handelen, dan dienen we onze jongeren daarin te betrekken. Maar hoe houden we onze jongeren kerkbetrokken? We weten allemaal hoe moeilijk het is om jongeren naar de kerk te krijgen. Ze hebben zoveel andere interessen en welke boodschap heeft die kerk nog in hun ogen?

En toch, als je niets doet, gebeurt er niets. Onder leiding van enkele enthousiaste moeders zijn er samen met de pastoor enkele verkennende gesprekken geweest om met jongerenpastoraat te starten. Deze moeders, Anita van Dooren en Martine Goyarts, lieten zich in andere parochies informeren, hebben contact gehad met jongerenkoren, hebben diverse websiten van parochies bekeken, maar helaas, wat ze te horen of te zien kregen, beantwoordde niet aan hun verwachtingen. Wat nu? Eén conclusie stond vast: wat is jongerenpastoraat toch moeilijk!! Zullen we ophouden?  Of gaan we toch door volgens het gezegde: de aanhouder wint?

Op initiatief van de pastoor is in 2011 een begin gemaakt. We gaan met jongerenpastoraat beginnen, waarbij we de steun en de medewerking van de ouders nodig hebben. Tijdens de informatieavond voor de ouders van de vormelingen werd dit onderwerp besproken en de ouders stonden niet afkerig. Daarom ontvingen alle vormelingen van 2010 en 2011 een persoonlijke uitnodiging voor een filmavond in de pastorie.

 filmavond

Als werkgroep hebben we als doelstelling: met de jongeren activiteiten plannen én ontplooien die een religieus én maatschappelijk karakter hebben. We willen de jongeren bewust in het leven doen staan en hen attenderen op maatschappelijke ontwikkelingen.  De filmavond mag als geslaagd beschouwd worden, waarbij de nabespreking erg zinvol was.

De volgende stap was in het voorjaar 2012. De boven genoemde jongeren ontvangen weer een persoonlijke uitnodiging voor een maatschappelijk vraagstuk. We willen de jongeren bewust maken om milieuverantwoordelijk te denken én te handelen. Hoe dienen ze met het milieu om te gaan?

13 april 

Op 13 april 2012 komen zo'n 12 jongeren bij elkaar en hebben op een fijne manier elkaar beter leren kennen, maar hebben ook de nodige kennis over de natuur en het milieu mogen ontvangen. Weer een geslaagde avond.

In het najaar 2012 krijgen de vormelingen van 2009, 2010 en 2011 een uitnodiging om weer iets gezelligs met elkaar te beleven én door te geven aan anderen. Het sociale aspect staat nu centraal. Het wordt op 7 november een gezellig avond in de pastorie, waarbij de 12 jongeren een sinterklaasavond voorbereiden voor alleenstaanden en senioren. De pastoor wordt gevraagd deze parochianen uit te kiezen, wat in overleg ook gebeurd is.

 contact

Ook deze avond is geslaagd, zoals eveneens de 30e november 2012. In de Nieuwsbrief van de parochie, december 2012, kunt u hier meer over lezen.

 Via onze webiste wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten. We zijn zoekende en staan open voor suggesties. Ook kunt u contact opnemen met

jongerenpastoraatleende@gmail.com.

Jup logo

Begin september 2013 is een nieuw logo voor deze werkgroep ontworpen: JUP Leende!! Met nieuw idealisme en realiteitszin willen de leden zich inzetten voor het jongerenwerk in onze parochie. Bovendien hebben ze ervoor gezorgd dat via Facebook de contacten met jongeren plaatsvinden. Zo hopen ze de jongeren te bereiken.

Wegens te weinig aanmeldingen is de ontmoeting met de bewoners van Brouwershuis op vrijdag 29 november 2013 helaas niet kunnen doorgaan. De werkgroep blijft echter zoeken om jongeren te enthousiasmeren.

 Een nieuw initiatief werd genomen met de 39 vormelingen uit 2014. Voor hen werd een ontmoeting georganiseerd met als thema: draag je steentje bij. Op 4 oktober 2014 kwamen de jongeren (met enkele andere kerkgangers) in de kerk bijeen en werd een viering gehouden rond dit thema. De aanwezigen hadden een steen(tje) bij zich en werden vertrouwd gemaakt met de symboliek van het thema.
Na de viering in de kerk ging het naar Brouwershuis voor een gezellig onder-ons-je én kennismaking met de bewoners van deze leefgemeenschap in Brouwershuis. Er waren 26 jongeren aanwezig. Er werden ook allerlei ideeën aangedragen om ons jongerenwerk handen en voeten te geven. De werkgroep wil zich hiervoor inzetten.

Toch hebben de moeders van de werkgroep ervaren hoe moeilijk het is om deze jongeren bij elkaar te krijgen. Maar ze geven de moed niet op. Een nieuw initiatief werd aangeboden: samen naar de bekende film kijken "Jesus Christ Superstar" kijken en dat op Goede Vrijdag. De uitnodiging staat hieronder.

Werkgroep Jeugdwerk JCS

 

 

 

 

 

 

 

Via facebook werden de jongeren uitgenodigd en de vormelingen van 2014 ontvingen nog een persoonlijke uitnodiging van de parochie. Het aantal aanmeldingen bleef echt uit. Toch hebben Anne en Fleur zich ervoor ingezet en met medewerking van de ouders waren 16 jongeren in de pastorie aanwezig. De indrukwekkende film werd bekeken, de nodige toelichting volgde en het ontbrak niet aan een hapje en een drankje. Een leerrijke en spirituele avond, waarbij de jongeren voldaan naar huis gingen. In het najaar wordt de volgende activiteit gepland.

We zijn zoekende en staan open voor suggesties. Ook kunt u contact opnemen met
jongerenpastoraatleende@gmail.com.
Contactpersoon: mw. A. van Dooren 040-2062126

9. Kerkrondleiding

Hiervoor verwijzen we naar het kopje informatie
Contactpersoon: dhr. J. Slaats 040-2061857

10. Kleutercatechese
Sinds enkele jaren bestaat deze werkgroep. Onder begeleiding van enkele moeders worden als voorbereiding op Kerstmis en Pasen een aantal bijeenkomsten in de pastorie georganiseerd op woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur. Op een fijne manier worden de kleuters uit groep 1, 2 en 3 bekend gemaakt met deze feestdagen. Pratend, vertellend, knutselend en onder het genot van een drankje worden ze vertrouwd gemaakt met het christelijk leven.
Contactpersoon: mw. M. Goyart 040-2060619

11. Klusjesgroep
Er zijn heel wat klusjes op te knappen in zo’n groot kerkgebouw, zoals het plaatsen van de kerststal, ophangen van adventskrans, Mariabeeld plaatsen en wegruimen, banken herstellen, andere herstellingen, lampen vervangen, enz., enz. Gelukkig hebben we vrijwill(st)igers die zich vol toewijding hiermee bezighouden.
Contactpersoon: dhr. A. van Overdijk 040-2062283

12. Kostersteam
Sinds enkele jaren hebben we ook een kostersteam: vrijwillig(st)ers die de taak van koster vervullen. Het team bestaat uit 3 vrouwen en 2 mannen. Aan de hand van een rooster proberen zij hun veelzijdige taak te vervullen. Het gaat niet alleen om het ontsteken van de kaarsen of de lampen, of alles klaarzetten voor de eredienst, zij willen ook de kerkgangers te woord staan en helpen waar nodig is.
Contactpersoon: mw. M Kerkhofs 040-2061790

13. Lectoren
Deze groep vrijwillig(st)ers bestaat uit een 12-tal personen die in de vieringen voorlezen, acoliet zijn én meehelpen om de communie uit te delen. Zij doen hun werk reeds vele jaren, met veel toewijding.
Contactpersoon: mw. SJ van Asten 040-2062237

14. Mannenkoor
Momenteel telt ons mannenkoor een 10-tal leden. Zij zingen trouw elke zondag in de hoogmis, behalve op de 4e zondag van de maand. Als er op zaterdag een uitvaart is, verzorgen zij de zang. Het koor doet een dringende oproep om nieuwe leden. Zoveel jaren lang heeft het mannenkoor met heel toegewijde dirigenten en organisten in onze monumentale kerk de zang verzorgd!! Dat werk dienen we toch voort te zetten!!
Contactpersoon: dhr. H. vd. Laak 040-2061677

15. Missie
Het parochieel missiecentrum bestaat uit een 4-tal personen, die zich ijveren om de missionaire gedachte levend te houden. Uit onze parochie zijn immers enkele Leendse missionarissen voortgekomen, die in Afrika hebben gewerkt. Nu zij overleden zijn of niet meer in de missie verblijven, wil ons missiecomité hun werk aldaar voortzetten. Dit vraagt heel wat correspondentiewerk, maar het is wel de moeite waard. Op deze manier helpen en steunen christenen elkaar om die blijde boodschap van Christus bekend te maken. Het Parochieel Missie Centrum heeft een eigen website:http://pmcl.webklik.nl/page/homepage
Contactpersoon: Dhr. R Ebeling 040-2061793

16. Op de koffie
Sinds enkele jaren doen we als parochie ook aan rouwverwerking. Mensen die een dierbare verloren hebben, proberen we te steunen in hun rouwproces. Om deze ontmoeting laagdrempelig te houden, worden alle weduwen en weduwnaars uit de parochie in het najaar en winter uitgenodigd op een kopje koffie/thee op de pastorie. Een groepje van 6 vrijwillig(st)ers zorgt voor de organisatie en ontvangst van deze bijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. M. Stuvel, tel. 040-2061958.
Wanneer?

Op de dinsdagen van 10.30 uur tot 11.45 uur:
Plaats : in de pastorie.

17. Parochiewacht
Om de pastorie elke werkdag bemand te houden, bestaat er een groep vrijwillig(st)ers die ’s ochtends op de pastorie aanwezig is, als de vaste kracht er niet is. Zij staan mensen te woord en geven de boodschappen door, zodat alles soepel verloopt.
Contactpersoon: mw. L. Hurkmans 040-2062229

18. Schoonmaakgroep
Elke eerste maandag van de maand zorgt deze werkgroep van een 12-tal personen voor het schoon houden en poetsen van de kerk. Het interieur van de kerk dient er immers netjes uit te zien. Het is een hele taak, die de nodige toewijding vraagt.
Contactpersoon: mw. A. Rutten 040-2062051

19. Siergroep
Het spreekt vanzelf dat we onze kerk mooi willen versieren. Dat kost tijd én inzet. Gelukkig hebben we een enthousiaste groep vrijwilligsters die zich hiermee bezig houden. Het zijn vele uren die zij in de kerk bezig zijn bij de versiering van feestdagen of huwelijken. Maat ze hebben wel voldoening van hun werk.
Contactpersoon: mw. G. de Beer 040-2062188

20. Verwelkoming
Het is heel belangrijk dat nieuwkomers in de parochiegemeenschap verwelkomd worden én de nodige informatie over de parochie ontvangen. Dat is de taak van de straatcontactpersonen of de werkgroep voor verwelkoming. Namens de parochie willen deze vele vrijwilligsters de parochianen nabij zijn, in blijde en gelukkige momenten, maar ook bij ziekte, tegenslag of overlijden. Straatcontactpersonen zijn het visitekaartje van de parochie.
Contactpersoon: mw. A. Kuijpers 040-2062008

21. Vormselwerkgroep
Enkele begeesterde moeders zorgen er elk jaar voor dat de vormselvoorbereiding goed verloopt. In overleg met de pastoor wordt de datum vastgelegd als we bericht van het bisdom ontvangen hebben. De informatieavonden worden gepland en de betrokkenhbeid van de ouders wordt besproken én handen en voeten gegeven. Er heerst een fijne samenwerking.

Contactpersoon: mw. H. van Meijl 040-2063048

22. Woord- en gebedsdienst
Omdat op zaterdagavond geen heilige mis meer in onze parochiekerk wordt gevierd (de pastoor gaat dan in Sterksel voor), staat de werkgroep momenteel op non-actief. Toch zijn de leden bereid om hun diensten aan te bieden als dit noodzakelijk wordt, b.v. op kerstavond of als de situatie in Sterksel verandert en de pastoor niet gelijktijdig op twee plaatsen kan voorgaan.
Contactpersoon: mw. L. Mijs 040-2062225